POLÍTICA
DE PRIVACITAT

ROPA, com a responsable d’aquest lloc web, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDPGDD), informa que ha implementat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per a garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

Qui és el responsable del tractament?

Roberto Olivan Performing Arts, S.L. (d’ara endavant, “ROPA”)
c/ Arnes, 13 43500 Tortosa (Tarragona) Espanya
Mail: protecciodades@robertoolivan.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En ROPA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la inscripció per a l’assistència als cursos, workshops, festivals i/o altres activitats organitzades per ROPA, englobant-se en aquest cas la realització de totes aquelles gestions administratives que siguin necessàries per a aquesta finalitat com pot ser la validació de la informació, també es podran sol·licitar dades sobre possibles al·lèrgies en l’alimentació. A aquestes dades de salut se’ls aplicaran unes mesures de seguretat superiors adequades a la tipologia de dades especialment protegides que són. Aquestes dades es conservaran durant la vigència del curs o festival i posteriorment quedaran bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

Una altra finalitat és l’enviament d’informació que ha estat sol·licitada sobre l’oferta dels cursos, workshops, festivals i/o altres activitats organitzades per ROPA i saber la vostra opinió respecte a la informació facilitada; així com gestionar l’enviament d’informació comercial d’altres ofertes de ROPA. Respecte a les dades per a la gestió d’informació, aquests es conserven durant el termini necessari per a dur a terme aquesta activitat. Posteriorment es bloquegen fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables. Així mateix, les dades per a l’enviament d’informació comercial es conserven fins que manifesta la seva voluntat que siguin suprimits. Una altra finalitat seria l’ús d’imatges en les quals pugui aparèixer individualment o en grup que es poden realitzar durant la celebració del curs i/o festivals. Aquestes imatges es conserven fins que es manifesta la seva voluntat que siguin suprimides. També es tractaran les dades necessàries per a la gestió comercial i administrativa, com pot ser l’expedició de les corresponents factures dels proveïdors, professorat, equip artístic i tècnic. Aquestes dades es conserven durant el termini necessari per a dur a terme aquesta activitat. Posteriorment es bloquegen fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables. Finalment, també es tractaran les seves dades per a controlar l’accés a les instal·lacions i als cursos que vagi a realitzar i per a gestionar les dades que puguin ser exercitats relacionats amb la normativa de protecció de dades personals. Aquestes dades es conserven durant el termini necessari per a dur a terme aquesta activitat. Posteriorment es bloquegen fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables. No es tractaran les dades personals per a cap altra finalitat que les que s’hagin descrit aquí excepte per obligació legal o requeriment judicial.

ROPA tractarà també les dades dels tutors que autoritzin la asitencia dels menors en els esdeveniments organitzats per ROPA a l’efecte de complir amb la normativa aplicable sobre aquest tema aquestes dades es conserven durant la durada de l’esdeveniment. Posteriorment es bloquegen fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

ROPA tractarà les dades d’aquelles persones que efectuïn donacions econòmiques a l’organització als efectes de poder atendre correctament aquestes donacions als efectes també de controls d’aquestes donacions i de relació amb les entitats bancàries aquests es conserven durant el termini necessari per a dur a terme aquesta activitat. Posteriorment es bloquegen fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte pel qual Vostè pot assistir als cursos, workshops, festivals i/o altres activitats organitzades per ROPA. Així mateix, la base legal per a l’enviament d’informació o d’oferta comercial de ROPA és el consentiment sol·licitat, per a l’ús de les fotografies és l’interès legítim de ROPA a presentar les seves activitats al públic, per a la gestió de les autoritzacions dels tutors legals és l’obligació legal establerta en la normativa de defensa al menor i per a l’exercici dels drets l’obligació legal establerta en la normativa de protecció de dades. En relació amb el tractament de les dades per a la gestió de les donacions, la base legal és l’execució d’un contracte.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
ROPA no cedirà les seves dades a cap altre tercer, excepte per obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si en l’Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret de Portabilitat: Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, permetent que les seves dades siguin transmeses directament a una entitat o empresa, sempre que això sigui tècnicament possible.

● Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació enfront de l’Entitat en l’adreça c/ Arnes, 13 43500 Tortosa, adjuntant fotocòpia de DNI del titular de les dades o en l’adreça protecciodades@robertoolivan.com

● Finalment, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.